Kennisvalorisatie @TUDelft

De TU Delft ziet kennisvalorisatie als het proces van het creëren van (maatschappelijke en economische) waarde uit kennis. Hiermee wil de universiteit een bijdrage leveren aan duurzame en innovatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen

De TU Delft ziet kennisvalorisatie als het proces van het creëren van (maatschappelijke en economische) waarde uit kennis. De universiteit doet dat door de beschikbare technologische kennis bruikbaar te maken voor economische en maatschappelijke doeleinden en door te verzekeren dat die kennis vertaald wordt naar commerciële producten, services, processen en nieuwe bedrijven.

Wetenschappers van de TU Delft werken samen met specialisten uit de hele wereld aan oplossingen die een grote impact kunnen hebben op de samenleving

Valorisatie

Valorisatie heeft betrekking op de overdracht en toepassing van technisch-wetenschappelijke kennis, met als doel een bijdrage te leveren aan duurzame, innovatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen. De universiteit creëert ook toegevoegde waarde door de beschikbare kennis te benutten voor commerciële doeleinden, door innovaties naar de markt te brengen, onderzoek te doen in opdracht van het bedrijfsleven en onderzoeksvoorstellen te doen op nationaal en internationaal niveau.

Wetenschappers van de TU Delft werken samen met specialisten uit de hele wereld aan oplossingen die een grote impact kunnen hebben op de samenleving. Het succes van kennisvalorisatie is daarom grotendeels afhankelijk van de inzet en prestaties van het academische personeel van de universiteit.

Zo werden er op de TU Delft Research Exhibition  (DIG-it!) 2014 meer dan 80 innovatieve onderzoeksprojecten gepresenteerd, die staan te popelen om een weg naar de maatschappij te vinden.

Lees meer over kennisvalorisatie in de Valorisatie Agenda 2020

Intellectueel eigendom

Het intellectueel eigendom (IE) van nieuwe ideeën, uitvindingen en software kan beschermd worden met behulp van het intellectueel eigendomsrecht. Dit is het recht anderen te verbieden beschermde kennis commercieel te exploiteren, tenzij zij daarvoor toestemming hebben verkregen van de eigenaar. Het beschermen van intellectueel eigendom is een instrument van kennisvalorisatie.

Lees verder over het beleid van TU Delft betreffende intellectueel eigendom

Exploitatie van intellectueel eigendom

Om een uitvinding impact te laten hebben in de maatschappij moet de vinding buiten de universiteit zichtbaar worden. Een logische manier om dit te doen is door de vinding te koppelen aan een marktpartij. Voor intellectueel eigendom van de TU Delft wordt onderzocht hoe de vinding het beste de weg naar de markt kan vinden; via een licentie of via een spin-out.

Lees verder over de exploitatie van vindingen

Beloning uitvinders

In Nederland is wettelijk geregeld dat intellectueel eigendom in bepaalde gevallen eigendom is van de werkgever, dit geldt onder meer voor universiteiten. Hoe dit werkt staat beschreven in de CAO Nederlandse Universiteiten. In de wet is ook geregeld dat werknemers een ‘billijke vergoeding’ moeten krijgen indien de werkgever gebruik maakt van de vinding. De TU Delft heeft in dit kader de 1/3de regeling geïmplementeerd. Hierin staat dat uitvinders recht hebben op een derde van de winst die voorkomt uit de vinding.

Lees verder over de 1/3de regeling